Реклама на сайті

Договір на розміщення рекламних банерів на сайті


м. Львів ________2020 року   Коваль Тарас Мирославович паспорт_____ , іменоване надалі “Виконавець”.
ТОВ «_
», іменоване надалі “Рекламодавець”, в особі ТОВ «__», що діє на підставі Статуту, з іншого боку, разом іменовані «Сторони», а окремо «Сторона», уклали цей договір про наступне:
 

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
   
  1.1 Рекламодавець доручає, а Виконавець зобов’язується виконати роботу з розміщення рекламних банерів в мережі Інтернет на сайті www.nosmoking.com.ua, в обсязі і на умовах, передбачених цим договором .____________________________________________________
 2.  
  2.1. Виконавець бере на себе виконання наступних робіт – розміщує рекламних банера в мережі Інтернет на період з ____________ року по ______ року. Виконавець не має права редагувати зміст банерів, змінювати їх після затвердження замовником у разі якщо замовник сам забажає змінити.
 1. ОБОВ’ЯЗКИ РЕКЛАМОДАВЦЯ
   
  Рекламодавець бере на себе такі обов’язки:
  3.1. В термін до __ року передає Виконавцю файли рекламних банерів, придатні для розміщення в мережі Інтернет.
  3.2. Своєчасно оплачує надані Виконавцем послуги в розмірі, порядку та строки, зазначені в розділі 4 цього договору.
   
 2. РОЗМІР І ПОРЯДОК ОПЛАТИ РОБОТИ ВИКОНАВЦЯ
   
  4.1. Роботу, виконувану Виконавцем, Рекламодавець оплачує в сумі _ гривнів.
  4.2. Розрахунки за надані послуги проводяться Рекламодавцем шляхом перерахування на розрахунковий рахунок Виконавця всієї суми договору в термін до _ року.
  4.3. Зміна вартості послуг, що надаються в бік збільшення протягом терміну дії договору не допускається.
   
 3. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ
   
  5.1. Цей договір укладено на термін до ____________ року. Договірні зобов’язання сторін припиняються їх належним виконанням.
  5.2. Договір може бути розірваний на вимогу Рекламодавця достроково у випадках:
   Добровільна відмова послуг без відшкодування решти коштів.
 4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
   
  6.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим договором Рекламодавець і Виконавець несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства.
  6.2. У разі дострокового розірвання договору на підставах, названих у п. 2 ст. 5 цього договору, витрати, понесені Виконавцем, відшкодуванню не підлягають.
  6.3. Виконавець не несе відповідальності за фактичну якість рекламованих товарів (послуг) і достовірність змісту рекламних банерів.
   
 5. РЕКВІЗИТИ СТОРІН